Osto- ja maksuehdot

1. Soveltamisala, tilaukset

1.1 Ostoehtomme koskevat kaikkia tavarantoimittajan toimituksia ja palveluita (yrittäjä Saksan siviilioikeuden lajikirjan mukaisesti (BGB) 310 §, kohta 1). Ne koskevat myös kaikkia tuleviakin liiketoimia toimittajan kanssa. Emme tunnusta tämän kanssa ristiriitaisia tai omista ostoehdoistamme poikkeavia toimittajan ehtoja, ellemme nimenomaisesti ole kirjallisesti hyväksyneet niiden voimassaoloa. Toimittaja hyväksyy nämä ostoehdot viimeistään tilauksen toteutumisen yhteydessä.

1.2 Jos määräajat on ilmoitettu arkipäivinä, katsotaan kaikki viikonpäivät arkipäiviksi lukuunottamatta lauantaita, sunnuntaita ja lakisääteisiä pyhäpäiviä.

1.3 Tilauksemme ja muutokset tai lisäykset tilauksiin on tehtävä kirjallisesti tai tekstimuodossa. Toimittajan kanssa yksittäistapauksissa tehdyt yksilölliset sopimukset, esimerkiksi puitesopimusten tai laadunvarmistussopimusten muodossa, sekä lisäsopimukset, lisäykset ja muutokset ovat näiden ostoehtojen suhteen etusijalla.

1.4 Pätevä ja sitova sopimus meidän ja toimittajan välillä syntyy seuraavasti:

– toimittajalle lähetetty tilaus ja

– toimittajan antama kirjallinen hyväksyntä (tilausvahvistus), jonka on tultava meille perille yhden arkipäivän sisällä alkaen tilauksemme perille saapumisesta.

Jokainen toimittajan tilausvahvistus, joka poikkeaa meidän tilauksestamme, muodostaa uuden tarjouksen, joka meidän on hyväksyttävä kirjallisesti. Muutetun sopimustarjouksen hiljainen hyväksyminen meidän taholtamme on poissuljettu.

 

2. Hinnoittelu, maksuehdot

2.1 Toimittajan kanssa sovitut hinnat ovat kiinteitä. Niihin sisältyvät kaikki kulut jotka liittyvät toimittajan suorittamiin toimituksiin ja palveluihin.

2.2 Toimituksen jälkeen lasku on lähetettävä viipymättä postiosoitteeseemme erillisenä postilähetyksenä. Pystymme käsittelemään vain laskuja, joissa on mainittu tilauksen yhteydessä ilmoittamamme tilausnumeromme.

2.3 Mikäli ei kirjallisesti ole toisin sovittu, erääntyy ostohinta maksettavaksi valintamme mukaan 14 päivän kuluessa 3 % kassa-alennuksella tai 60 päivän kuluessa nettona, kulloinkin laskettuna toimituksesta ja laskun vastaanottopäivästä.

2.4 Meillä on lakisääteisessä laajuudessa kompensaatio- ja pidätysoikeus.

2.5 Emme maksa kuljetusvakuutusta. Meillä on omavakuutus.

 

3. Toimitusaika

3.1 Sovitut päivämäärät ja määräajat ovat sitovia. Riippuen sovituista toimitusehdoista ratkaisevaa toimitusajan noudattamiselle on tavaran saapuminen joko meille tai sovittuun määräpaikkaan tai tavaran oikea-aikainen varaaminen noudettavaksi toimittajalta.

Ennenaikaiset toimitukset hyväksytään vain mikäli niistä on etukäteen sovittu kirjallisesti. Jos toimittaja toimittaa tavaran ennen sovittua ajankohtaa, pidätämme oikeuden palauttaa tavara toimittajan kustannuksella ja riskillä. Mikäli ennenaikaisen toimituksen kohdalla tavaraa ei palauteta, varastoidaan tavara sovittuun toimitusajankohtaan asti toimittajan kustannuksella ja riskillä. Olemme tässä tapauksessa oikeutettuja ilman etukäteistä sopimista toimittajan kanssa käyttämään sovittua toimituspäivää perustana maksun määräajan määrittämiseen.

3.2 Toimittaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan meille, mikäli ilmenee asianhaaroja tai toimittaja havaitsee asianhaaroja, joista seuraa, että sovittua toimitusaikaa ei voi noudattaa. Toimittajan on ilmoitettava meille viipymättä odotettavissa olevasta viivästyksen kestoajasta.

3.3 Toimituksen viivästyessä olemme oikeutettuja oikeudellisiin vaatimuksiin. Erityisesti olemme oikeutettuja kohtuullisen aikajakson päätyttyä tuloksettomasti vaatimaan toimituksen sijasta vahingonkorvausta ja oikeutettuja vetäytymään sopimuksesta.

3.4 Viivästyneen toimituksen tai palvelun varaukseton vastaanottaminen ei merkitse edellä kohdassa 3.3 luetelluista vaatimuksista luopumista.

 

4. Käsittely, toimitus, vaaravastuun siirtyminen, asiakirjat

4.1 Toimittaja saa antaa alitoimeksiantoja vain meidän suostumuksellamme, mikäli kyseessä eivät ole ainoastaan markkinoille tyypillisten osien hankinta. Toimitusten lähetysmääräykset ovat sitovia lähetettäväksi määrätyn tavaran lajin ja määrän sekä toimitusajan suhteen. Osatoimitusten on saatava meidän hyväksyntämme.

4.2 Toimituksen tulee tapahtua, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, ilman toimituskuluja (DAP tai DDP kuten Incoterms 2010 määrittää) pakkaaminen mukaan lukien. Toimittaja kantaa joka tapauksessa aineellisen riskin siihen asti kunnes me olemme vastaanottaneet tai valtuuttamamme taho on vastaanottanut tavaran sopimuksen mukaisella toimituspaikalla.

4.3 Toimittaja on velvollinen mainitsemaan kaikissa lähetysasiakirjoissa ja toimitustositteissa meidän tilausnumeromme sekä tavaratoimituksen sisällön, lajin ja määrän.

  1. 4 Emme ole velvollisia vastaanottamaan osatoimituksia tai lisätoimituksia joista ei nimenomaisesti ole sovittu.

4.5 Toimittaja on velvollinen tarkistamaan tuotteensa sen suhteen, koskevatko niitä kansainvälistä tavaraliikennettä koskevat kiellot, rajoitukset ja/tai luvanvaraisuusvelvollisuudet. Tällaisessa tapauksessa toimittajan on merkittävä kyseiset tuotteet yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi tarjouksissa, toimeksiannon vahvistuksissa jne. Mikäli tätä ei noudateta, vastaa toimittaja täten aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien jälkivaatimukset ja seurannaiskustannukset.

5. Puutteet

5.1 Meillä on oikeus lakisääteisiin vaateisiin puutteiden perusteella ilman rajoituksia. Joka tapauksessa olemme oikeutettuja vaatimaan toimittajalta valintamme mukaan joko puutteiden poistamista tai uuden tavaran toimittamista. Pidätämme itsellämme nimenomaisesti oikeuden vahingonkorvaukseen, erityisesti vahingonkorvaukseen suorituksen asemesta.

5.2 Olemme oikeutettuja korjaamaan tai korjauttamaan itse puutteen toimittajan kustannuksella, mikäli toimittaja ei huolehdi puutteen poistamisesta asettamamme kohtuullisen määräajan sisällä. Toimittajan on korvattava tästä syntyvät kulut.

5.3 Vanhentumisaika on 48 kuukautta riskin siirron alkamisesta laskettuna.

5.4 Kaupallisten tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuksien suhteen pätevät lakisääteiset määräykset seuraavilta osin: tarkastusvelvollisuus rajoittuu virheisiin, jotka ovat tavaran perilletoimitustarkastuksessa ilmeisen havaittavissa ulkonaisessa tarkastuksissa mukaan lukien toimitusasiakirjojen tarkistus (esim. kuljetusvauriot, väärät tai liian vähäiset toimitukset). Tavara myydään edelleen alkuperäispakkauksessa. Emme ole velvollisia avaamaan pakkauksia tarkistamista varten. Tässä tapauksessa puute katsotaan havaituksi vasta kun omat asiakkaamme ovat ilmoittaneet meille puutteesta. Näiltä osin toimittaja luopuu oikeudesta esittää vastaväite myöhästyneen reklamaation vuoksi.

5.5 Mikäli toimittajan tulee toimittaa tavara meidän suunnitelmiemme, piirustustemme tai muiden erityisvaatimustemme mukaisesti, katsotaan toimituksen tai suorituksen vastaavuus vaatimusten kanssa nimenomaisesti varmistetuksi. Mikäli toimitus poikkeaa vaatimuksistamme, meillä on välittömästi kohdassa 5.2 nimetyt oikeudet.

 

6. Tuotevastuu

6.1 Sikäli kuin toimittaja on vastuussa tuotteen virheestä, toimittaja on velvollinen vapauttamaan meidät kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaateista ensimmäisen vaatimuksen suhteen jos ja siltä osin kuin syy pohjautuu toimittajan valvomaan ja organisoimaan alueeseen ja toimittaja itse on vastuussa suhteessa kolmansiin osapuoliin. Toimittaja ottaa tällaisissa tapauksissa kantaakseen kaikki kulut ja kustannukset, mukaan lukien mahdollisen oikeudellisen puolustautumisen kulut.

6.2 Osana toimittajan vastuusta vahinkotapauksissa kohdan 6.1 ilmoittamassa mielessä toimittaja on myös velvollinen korvaamaan Saksan siviilioikeuden lakikirjan (BGB) §§ 683, 670 tai siviilioikeuden lakikirjan (BGB) §§ 830, 840, 426 mukaisesti kaikki kulut, jotka johtuvat meidän suorittamastamme takaisinkutsusta. Tiedotamme toimittajalle takaisinkutsutoimien sisällöstä ja laajuudesta – mikäli tämä on mahdollista ja kohtuullista, ja annamme toimittajalle tilaisuuden kannanottoon. Muut lakisääteiset vaateet pysyvät ennallaan.

6.3 Toimittaja sitoutuu ylläpitämään tämän sopimuksen voimassaoloaikana, toisin sanoen puutteiden kulloisenkin vanhenemismääräajan päättymiseen asti, tuotantovastuuvakuutusta joka kattaa kiinteästi 10 miljoonan euron henkilövahingot / aineelliset vahingot. Mikäli meillä on oikeus tämän yli meneviin vahingonkorvauksiin, säilyvät oikeudet muuttumattomina.

 

7. Turvallisuus, ympäristönsuojelu

7.1 Toimittajan toimitusten ja palvelujen on vastattava lakisääteisiä määräyksiä, etenkin turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä mukaan lukien asetus vaarallisista aineista, asetus sähkö- ja elektroniikkalaitteista sekä Saksan toimivaltaisten ammattijärjestöjen tai toimialaliittojen kuten VDE, VDI, DIN suositukset. Asiaa koskevat todistukset, hyväksynnät ja todistukset on toimitettava maksutta.

7.2 Toimittaja on velvollinen selvittämään osiaan ja tavaroitaan koskevat asianmukaiset direktiivit ja lait materiaalirajoitusten suhteen ja on velvollinen noudattamaan niitä. Toimittaja on velvollinen olemaan käyttämättä kiellettyjä aineita. Voimassaolevan lainsäädännön ja suuntaviivojen mukaisesti vältettävät aineet on ilmoitettava toimittajan erittelyissä. Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet on lähetettävä jo toimeksiantovahvistuksen ja kulloisenkin ensimmäisen toimituksen yhteydessä (vähintään saksan tai englannin kielellä). Huomautukset aineita koskevien raja-arvojen ylittymisestä tai kiellettyjen aineiden toimittamisesta on esitettävä meille välittömästi.

 

8. Tuonti- ja vientimääräykset, tulli

8.1 Jos toimitukset ja palvelut tulevat Saksan ulkopuolella sijaitsevasta EU-maasta, on toimittajan ilmoitettava EU:n arvonlisäverotunnistenumeronsa.

8.2 Tuontitavarat on toimitettava tullattuina. Toimittaja on velvollinen toimittamaan asetuksen (EY) no. 1207 /2001 puitteissa omalla kustannuksellaan vaaditut selvitykset ja tiedot, hyväksymään tulliviranomaisten tarkastukset ja toimittamaan tarvittavat vahvistukset.

 

9. Omistuksenpidätys

9.1 Pidätämme itsellemme omistusoikeuden meiltä toimittajalle toimitettuihin tuotteisiin (omistuksenpidätyksen alainen tavara).

9.2 Mikäli toimittaja toimii sopimuksen vastaisesti, olemme oikeutettuja peruuttamaan sopimus ja vaatia omistuksenpidätyksen alaisen tavaran palauttamista, merkitä se tätä tarkoitusta varten ja astua asiakkaan liiketiloihin.

9.3 Omistuksenpidätyksen alainen tavara saa työstää meidän toimeksiannostamme vain asianmukaisen liiketoimen puitteissa. Muut käyttötavat kuten panttaukset tai takausvakuudet eivät ole sallittuja.

9.4 Mikäli omistuksenpidätyksen alainen tavara myydään, luovuttaa toimittaja jo nyt meille tästä syntyneet myyntihinta- tai työpalkkasaatavat toimitetun tavaran laskutusarvoon asti, ja näin riippumatta siitä, luovutetaanko omistuksenpidätyksen alainen tavara ilman työstöä tai työstön jälkeen, yksin tai yhdessä muiden tavaroiden kanssa tai luovutetaanko se yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Asiakas luovuttaa meille omistuksenpidätyksen alaista tavaraa koskevat sivuvaateet, erityisesti vakuutussaatavat, samassa laajuudessa. Hyväksymme vaateista luopumisen.

9.5 Mikäli meille kuuluvien vakuuksien realisoitavissa oleva arvo ylittää vaateet yhteensä yli 20 %, luovumme asiakkaan vaatimuksesta ylimääräisistä vakuuksista asiakkaan valinnan mukaisesti.

9.6 Mikäli kolmannet osapuolet hyödyntävät omistuksenpidätyksen alaista tavaraa, etenkin panttaamalla sen, on toimittajan tiedotettava viipymättä näille osapuolille meidän omistusoikeudestamme ja toimittajan on tiedotettava tilanteesta meille mahdollistaakseen meille omien omistusoikeuksiemme valvomisen. Mikäli kolmas osapuoli ei ole kykenevä korvaamaan meille kanteesta syntyneiden oikeudenkäynnin kuluja tai muita asiaan liittyviä kuluja Saksan liittotasavallan siviiliprosessikaaren (ZPO) 771 §:n mukaisesti, vastaa toimittaja meille aiheutuneesta tappiosta.

 

10. Työkalut ja salassapitovelvollisuus

10.1 Kaikki käyttöön antamamme asiakirjat, mukaan lukien piirustukset, laskelmat, luonnokset ja mallit ovat yksinomaan meidän omaisuuttamme: toimittajan on pidettävä nämä asiakirjat ehdottomasti salassa. Toimittaja on niinikään velvollinen olemaan monistamatta asiakirjoja, käsittelemään asiakirjoja ja malleja huolellisesti, säilyttämään niitä ja palauttamaan ne meille täydellä laajuudella viipymättä kun asiaan liittyvät toimeksiannot on suoritettu. Ne voidaan asettaa esille vain meidän nimenomaisella suostumuksellamme. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Se raukeaa jos ja siinä määrin kuin käyttöön annettujen kuvien, piirrosten, laskelmien ja muiden asiakirjojen sisältämä valmistustieto on tullut yleisesti tunnetuksi.

10.2 Toimittaja ei saa käyttää itse, tai tarjota tai toimittaa kolmansille osapuolille tuotteita, jotka on valmistettu meidän laatimiemme tai käyttöön luovuttamiemme asiakirjojen mukaisesti (piirustukset, mallit, luonnokset jne).

 

11. Oikeuspaikka ja toimituspaikka

11.1 Jos toimittaja on kauppias, oikeuspaikka on meidän yrityksemme toimipaikkakunta. Olemme kuitenkin oikeutettuja haastamaan toimittajan myös hänen asuinpaikkakunnallaan.

11.2 Toimituspaikka on se paikkakunta, jolle tavara on sopimuksenmukaisesti toimitettava tai jolla palvelu on tarjottava. Ellei tilauksesta ilmene muuta, yrityksemme toimipaikkakunta on toteutumispaikka.

 

 

12. Sovellettava laki, varauslauseke

12.1 Kaikkien sopimusten solmimista ja toteuttamista koskee Saksan aineellinen oikeus poislukien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, joka koskee kansainvälisen tavarakaupan sopimuksia (CISG).

12.2 Mikäli näiden ostoehtojen yksittäiset pykälät osoittautuvat kokonaan tai osittain pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden pykälien tai pykälien muiden osien pätemiseen. Pätemättömän säädöksen kohdalla on osapuolten korvattava tämä sellaisella pätemisvoimaisella säädöksellä, joka lähinnä vastaa pätemättömän säädöksen taloudellista tarkoitusta.

 

Tiedon taso 11/2013

 

Huomaa, että tämä teksti on käännetty jälkikäteen saksasta suomeksi. Ainoastaan saksalainen teksti on oikeudellisesti sitova. Tämän suomenkielisen tekstin tarkoituksena on pelkästään antaa tietoja.