Yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala, määräajat
1. Näitä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan yksinomaan yrittäjiin, julkisoikeudellisiin juridisiin henkilöihin ja julkisen sektorin erillisomaisuuteen Saksan siviilioikeuden lakikirjan (BGB) 310 § kohdan 1 tarkoittamassa mielessä. Asiakkaan viittaukset tai vastavahvistukset asiakkaan omiin toimitusehtoihin vedoten kiistetään täten nimenomaisesti.

2. Asiakas hyväksyy yleiset sopimusehdot viimeistään tavarat vastaanottaessaan. Näitä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin asiakkaalle toimitettuihin tuotteisiin ja palveluihin, mikäli kyseessä ovat verrattavissa olevat oikeustoimet.

3. Mikäli määräajat on ilmoitettu arkipäivinä, katsotaan kaikki viikonpäivät arkipäiviksi lukuunottamatta lauantaita, sunnuntaita ja lakisääteisiä pyhäpäiviä.

 

II. Tarjoukset, sopimuksenteko, palvelujen laajuus
1. Tarjouksemme ovat sitoumuksettomia ja ei-sitovia. Tilaukset tehdään puhelimitse, faksilla tai sähköpostitse. Sähköisessä oikeudellisessa asioinnissa tilaukset katsotaan perille toimitetuiksi vasta, kun me olemme avanneet ne.

2. Sopimus syntyy vasta kun meidän kirjallinen tilausvahvistuksemme on tullut perille. Sama koskee yksittäisiä lähetysmääräystilauksia voimassa olevien puitesopimusten osalta.

3. Antamamme tiedot toimituksen tai palvelun suhteen (esim. painot, mitat, käyttöarvot, kuormitettavuus, toleranssit ja tekniset tiedot) sekä näiden tietojen esittäminen luetteloissa, esitteissä, hinnastoissa, piirustuksissa ja kuvissa ovat vain summittaisesti sitovia, ellei käytettävyys sopimuksessa ilmaistuun tarkoitukseen edellytä täsmällistä vastaavuutta. Ne eivät ole taattuja ominaisuuksia. Kauppatavan mukaiset tavanomaiset poikkeamat sekä sellaiset poikkeamat, jotka johtuvat teknisistä parannuksista, ovat sallittuja siltä osin, kuin ne eivät vaikuta käytettävyyteen sopimuksen ilmaisemassa käyttötarkoituksessa.

4. Asiakas vahvistaa, että hän omistaa oikeudet kaikkiin meille toimitettuihin tietoihin, piirustuksiin, luonnoksiin tai muihin asiakirjoihin sopimuksen voimaantulon tai täytäntöönpanon kannalta olennaisessa sisällöllisessä, ajallisessa ja alueellisessa laajuudessa. Meidän ei tarvitse tarkistaa asiakkaan toimittamia tietoja. Pyynnöstä asiakas vapauttaa meidät kaikista kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamiseen liittyvistä vaatimuksista, mukaan lukien asianajokulumme.

 

III. Hinnat, maksaminen
1. Hinnat koskevat toimeksiannon vahvistuksessa ilmoitettua toimitusten ja palvelujen laajuutta. Lisäpalveluista laskutetaan erikseen. Hinnat ilmaistaan euroina, mutta ne eivät sisällä lakisääteistä arvonlisäveroa eivätkä vientitoimituksissa tullimaksuja, muita maksuja tai muita julkisoikeudellisia maksuja.

2. Ostohinnan erääntymispäivä ilmenee tilausvahvistuksesta. Mikäli asiakkaan maksu viivästyy, saatavallemme on maksettava viivästyskorkoa 8 prosenttiyksikköä yli Euroopan keskuspankin peruskorkoprosentin. Pidätämme oikeuden osoittaa viivästymisen aiheuttaman vahingon tätä korkeammaksi ja vaatia siitä korvausta.

3. Olemme oikeutettuja suorittamaan edessä olevat toimitukset tai palvelut vain etukäteismaksua tai vakuussuoritusta vastaan, mikäli tietoomme sopimuksen solmimisen jälkeen tulee asianhaaroja, jotka olennaisesti heikentävät asiakkaan luottokelpoisuutta ja jotka kunkin sopimussuhteen osalta vaarantavat avoimien saataviemme maksamista asiakkaan taholta.

 

IV. Toimitusajat, ylivoimainen este
1. Ilmoittamamme toimituspäivät eivät ole sitovia, mikäli asiakkaan kanssa ei nimenomaisesti ole kirjallisesti sovittu toisin. Toimituspäivä katsotaan täytetyksi, jos toimitus tai palvelu on ennen sovitun toimitusmääräajan päättymistä siirretty toimeksisaaneelle huolintaliikkeelle tai, mikäli tavara on sovittu noudettavaksi, ilmoitamme tavaran olevan toimitettavissa.

2. Olemme vapautettuja velvollisuudesta tavaran toimittamiseen, jos ja siinä määrin kuin toimitusten toteutumattomuus johtuu ylivoimaisista esteistä jotka ovat syntyneet sopimuksen solmimisen jälkeen ja joihin meillä ei ole mitään osuutta. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, lakot, levottomuudet, pakkolunastukset, ratkaisevat oikeudelliset muutokset, myrskyt, tulvat tai muut luonnonkatastrofit tai muut olosuhteet, jotka eivät ole vastuullamme. Mikäli nämä asiainhaarat ovat luonteeltaan ohimeneviä, ne johtavat vain toimitusvelvollisuuden viivästymiseen, tällöin esteen keston sekä sitä seuraavan asianmukaisen käynnistysvaiheen ajaksi. Ilmoitamme asiakkaalle viipymättä toimitusesteen alkamisesta, päättymisestä sekä laadusta.

V. Vaaranvastuun siirtyminen, (osa-)toimitus

1. Jos kyseessä on toimitus ”vapaasti tehtaalta”, siirtyy vaaranvastuu asiakkaalle kun toimituksen kohde luovutetaan huolintaliikkeelle, rahdinkuljettajalle tai tavaran noutajalle, viimeistään kuitenkin kun tavara lähtee tuotantolaitokseltamme/varastostamme.

2. Mikäli tavara toimitetaan perille ”vapaasti vastaanottajan toimipaikkaan”, valitsemme huolintaliikkeen vapaan harkintamme mukaan.

3. Olemme oikeutettuja osatoimituksiin mikäli osatoimitus on asiakkaan suhteen käytettävissä sopimuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen, tilatun tavaraerän loppumäärän toimitus on varmistettu eikä asiakkaalle aiheudu osatoimituksista merkittävää ylimääräistä vaivaa tai lisäkustannuksia, paitsi tapauksissa joissa sitoudumme ottamaan kantaaksemme todistettavissa olevan lisävaivan tai lisäkustannukset.

4. Asiakkaan on vastaanotettava toimitus silloinkin kun se osoittaa epäolennaisia puutteita, mikä ei kuitenkaan vaikuta asiakkaan oikeuksiin jotka on määritelty kohdassa IX.

 

VI. Itsehankitalauseke, viivästys

1. Toimitusajan noudattaminen on riippuvainen oikeasta ja määräajan mukaisesta itsetoimituksesta.

2. Mikäli meidän kohdallamme ilmenee asiainhaaroja, joista emme itse ole vastuussa ja jotka estävät oikea-aikaisen toimituksen, asiakkaan tulee asettaa meille kirjallisesti kohtuullisen kestoinen uusi määräaika, jonka säännönmukaisesti tulee olla kestoltaan vähintään kolme viikkoa.

3. Mikäli toimitettavan tavaran toisesta versiosta sovitaan jälkikäteen, toimitusmääräaika pitenee kohtuullisessa määrin.

VII. Kuittaus, pidätysoikeus

Asiakkaan vastavaateiden vastavuoroinen kuittaus tai maksujen pidätys tällaisten vaateiden perusteella on sallittua vain mikäli vastavaateet ovat kiistattomia, päätösvalmiita tai oikeudellisesti päteviksi todettuja. Asiakas voi käyttää pidätysoikeutta vain jos hänen vastavaateensa perustuu samaan oikeussuhteeseen.

 

VIII. Omistuksenpidätys
1. Pidätämme itsellemme omistusoikeuden toimitettuun tavaraan (omistuksenpidätyksen alainen tavara), kunnes kaikki liikesuhteesta syntyneet vaateet on hoidettu. Tämä pätee myös silloin kun yksittäiset tai kaikki summat on sisällytetty meneillä olevaan laskutukseen ja saldo on määritetty ja hyväksytty.

2. Mikäli asiakas toimii sopimuksen vastaisesti, etenkin maksuviivästyksen kohdalla, olemme oikeutettuja peruuttamaan sopimuksen ja vaatimaan omistuksenpidätyksen alaisen tavaran palauttamista, merkitsemään sen tätä tarkoitusta varten ja astumaan asiakkaan liiketiloihin.

3. Omistuksenpidätyksen alaisen tavaran saa antaa eteenpäin vain asianmukaisen liiketoimen puitteissa. Muut käyttötavat kuten panttaukset tai takausvakuudet eivät ole sallittuja.

4. Mikäli omistuksenpidätyksen alainen tavara myydään, luovuttaa asiakas jo nyt meille tästä syntyneet myyntihinta- tai työpalkkasaatavat toimitetun tavaran laskutusarvoon asti, ja näin riippumatta siitä, luovutetaanko omistuksenpidätyksen alainen tavara ilman työstöä vai työstön jälkeen, yksin vai yhdessä muiden tavaroiden kanssa tai luovutetaanko se yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Mikäli asiakas myy omistuksenpidätyksen alaisen tavaran omasta puolestaan saamatta täydellistä kauppahintaa etukäteen tai asteittain tavaran luovutuksen yhteydessä, hänen on asiakkaansa kanssa sovittava omistusoikeuden pidätyksestä näiden sopimusehtojen mukaisesti. Asiakas luovuttaa jo tässä vaiheessa tästä edelleenluovutuksesta syntyvät vaateensa sekä asiakkaan sopimasta omistusoikeuden pidätyksestä syntyvät oikeudet meille. Hän on meidän vaatimuksestamme velvollinen tiedottamaan omille vastaanottajilleen vaateistaan luopumisesta ja hän on velvollinen ilmoittamaan meille tiedot, jotka tarvitaan omien oikeuksiemme puolustamiseen vastaanottajien suhteen ja hänen on luovutettava meille tarpeelliset asiakirjat.

5. Asiakas luovuttaa meille omistuksenpidätyksen alaista tavaraa koskevat sivuvaateet, erityisesti vakuutussaatavat, samassa laajuudessa. Hyväksymme vaateiden siirron.

6. Asiakkaalla säilyy valtuus periä luovutetut vaateet. Valtuus saatavan perimiseen raukeaa, jos asiakas joutuu maksuviivästyksiin tai maksukyvyttömyyteen.

7. Mikäli meille kuuluvien vakuuksien realisoitavissa oleva arvo ylittää vaateet yhteensä yli 20 %, luovumme asiakkaan vaatimuksesta ylimääräisistä vakuuksista asiakkaan valinnan mukaisesti.

8. Mikäli kolmannet osapuolet hyödyntävät omistuksenpidätyksen alaista tavaraa, etenkin panttaamalla sen, on asiakkaan tiedotettava viipymättä näille osapuolille meidän omistusoikeudestamme ja asiakkaan on tiedotettava tilanteesta meille mahdollistaakseen meille omien omistusoikeuksiemme valvomisen. Mikäli kolmas osapuoli ei ole kykenevä korvaamaan meille kanteesta syntyneiden oikeudenkäynnin kuluja tai muita asiaan liittyviä kuluja Saksan liittotasavallan siviiliprosessikaaren (ZPO) 771 §:n mukaisesti, vastaa asiakas meille aiheutuneesta tappiosta.

 

IX. Takuu, reklamaatio
1. Takuun määräaika rajoittuu yhden vuoden pituiseksi.

2. Ostajan on viipymättä ilmoitettava ilmeisistä vioista kirjallisesti, viimeistään joka tapauksessa 10 arkipäivän määräajan kuluessa tavaran vastaanottamisesta alkaen. Vioista, jotka eivät ole ilmeisiä, on niinikään tehtävä kirjallinen valitus 10 arkipäivän kuluessa puutteen havaitsemisesta alkaen. Asiakkaan oikeuksien säilymiseen riittää ilmoituksen lähettäminen määräajan sisällä. Mikäli valitusta ei esitetä määräajan kuluessa, katsotaan tavara hyväksytyksi kulloisestakin puutteesta huolimatta. Kauppiaiden kohdalla sovelletaan täydentäen Saksan kauppalakikirjaa 377 §.

3. Pykälän 1 mukaisen takuusuorituksen määräajan lyhentäminen ja pykälän 2 mukainen takuita koskeva vastuuvapautuslauseke eivät nimenomaisesti päde kun kyseessä ovat tavaran virheellisyydestä johtuvat vahingonkorvausvaateet silloin kun vahingosta on aiheutunut hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittuminen tai kun vahingonkorvausvaateet perustuvat siihen, että me tai täytäntöapulaisemme ovat tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoneet velvollisuuksiamme vastaan tai petollisesti salanneet puutteen Saksan siviilioikeuden lakikirjan (BGB) 444 § mukaisesti. Tällaisten vaatimusten kohdalla sovelletaan lakisääteistä takuuvaateita koskevaa kahden vuoden pituista vastuuaikaa. Samoin myös mahdolliset takuusuoritusajan lyhentämistä koskevat takuulupaukset säilyvät ennallaan.

4. Mikäli laki sallii puutteiden kohdalla mahdollisuuden valita sopimuksen jälkikäteinen toteuttaminen joko korjaamalla puute tai toimittamalla uusi tavara, valintaoikeus säilyy meillä.

5. Emme ota vastuuta puutteista tai vaurioista, jotka johtuvat tavaran soveltumattomasta tai asiattomasta käytöstä tai sen virheellisestä käyttötavasta; tämä koskee etenkin käyttö- ja asennusohjeiden noudattamatta jättämistä, teknisissä dokumentaatioissa kuvattujen käyttö- ja toimintaympäristöedellytysten noudattamatta jättämistä, epäasianmukaista huoltoa, kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähköisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita, paitsi mikäli asiakas osoittaa että nämä asianhaarat eivät ole syynä puutteeseen, josta esitetään valitus. Asiakas on velvollinen itse tarkistamaan meidän toimittamamme tavarat ja palvelut oman käyttötapansa soveltuvuuden suhteen.

6. Asiakkaan takaisinsaantioikeudet meitä kohtaan pätevät vain, jos asiakas ei ole oman vastaanottajansa kanssa tehnyt sopimuksia, jotka ulottuvat lakisääteisten pakollisten puutteita koskevien takuuvaateiden yli.

 

X. Vastuu
1. Meidän vastuutamme vahingonkorvauksia koskevissa asioissa, johtuivatpa nämä mistä oikeudellisesta perusteesta tahansa, etenkin niiden johtuessa toimituksen mahdottomuudesta, viivästyksestä, puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta, sopimusrikosta, velvollisuuksien laiminlyömisestä sopimusneuvotteluissa tai kielletystä toiminnasta, rajoitetaan seuraavalla tavalla, mikäli kulloinkin on kyseessä syyllisyys:

Emme ole vastuussa

– jos kyseessä on omien toimielintemme, laillisten edustajiemme, toimihenkilöittemme tai muiden täytäntöapulaisemme lievä huolimattomuus ja

– jos kyseessä on ei-johtavassa asemassa olevien toimihenkilöittemme tai muiden täytäntöapulaistemme törkeä huolimattomuus,

mikäli kyseessä ei ole sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien loukkaaminen. Sopimuksen kannalta oleellisia velvollisuuksia ovat kaikki sellaiset velvollisuudet, joiden noudattaminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle toteuttamiselle ja joiden noudattamiseen asiakas saa säännönmukaisesti luottaa.

2. Mikäli olemme pykälän 1 mukaan periaatteessa vastuussa vahingonkorvauksesta, rajoittuu tämä vastuu vahinkoihin, jotka ovat olleet meille sopimusta solmittaessa ennustettavissa mahdollisina seurauksina sopimuksen rikkomisesta tai jotka meidän olisi tullut liiketoiminnalle yleistä huolellisuutta noudattaen ennustaa ottaen huomioon ne asianhaarat, jotka olivat tiedossamme tai jotka meidän olisi pitänyt tunnistaa. Välilliset vahingot tai seurannaisvahingot, jotka johtuvat toimitetun tavaran puutteista, korvataan vain mikäli tällaiset vauriot ovat tyypillisesti odotettavissa kun toimitettua tavaraa käytetään määräysten mukaisella tavalla.

3. Lievästä huolimattomuudesta johtuvassa vastuutapauksessa on aineellisia vahinkoja koskeva korvausvelvollisuutemme rajoitettu 5 miljoonan euron summaan kutakin vahinkotapausta kohti, myös siinä tapauksessa, että kyse on sopimuksen osalta olennaisten velvollisuuksien toteuttamatta jättämisestä.

4. Edellä luetellut vastuun poissulkemiset ja rajoitukset koskevat samassa laajuudessa myös toimielimiämme, laillisia edustajiamme, toimihenkilöitämme ja muita täytäntöapulaisemme.

5. Yllä luetellut vastuun poissulkemiset ja rajoitukset eivät koske vastuuta joka syntyy meille tahallisesta toiminnasta tai taattujen ominaisuuksien suhteen, tai kun henkeä, ruumista tai terveyttä on vahingoitettu, tai tuotevastuulain perusteella.

 

XI. Oikeudenkäyntipaikka, toimituspaikka
1. Kaikkien sopimussuhteesta välittömästi tai välillisesti syntyvien oikeusriitojen kohdalla on ainoa asianomainen oikeudenkäyntipaikka se, joka on toimivaltainen yrityksemme toimintapaikkakunnalla. Sama pätee, jos asiakkaalla ei ole toimivaltaista oikeudenkäyntipaikkaa Saksassa tai jos asiakkaan asuinpaikka ja/tai tavallinen oleskelupaikkakunta ei kanteen nostamisen hetkellä ole tiedossa. Tästä riippumatta meillä säilyy oikeus kääntyä toisen alueen laillisen oikeusistuimen puoleen.

2. Toimituspaikan suhteen katsotaan yrityksemme toimipaikkakunta sovituksi.

 

XII. Sovellettava laki
1. Kaikkien sopimusten solmimista ja toteutusta koskee Saksan liittotasavallan aineellinen lainsäädäntö poislukien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, joka koskee kansainvälisen tavarakaupan sopimuksia (CISG).

2. Mikäli näiden sopimus- ja toimitusehtojen yksittäiset pykälät osoittautuvat kokonaan tai osittain pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden pykälien tai pykälien muiden osien pätemiseen. Pätemättömän säädöksen kohdalla on osapuolten korvattava tämä sellaisella pätemisvoimaisella säädöksellä, joka lähinnä vastaa pätemättömän säädöksen taloudellista tarkoitusta.

XIII. Tietojen tallennus
Asiakkaalle ilmoitetaan, että kaikki häntä koskevat tiedot liikesuhteesta, myös Saksan tietosuojalain mukaiset henkilöyteen liittyvät tiedot, tallennetaan elektroniseen tiedonkäsittelyymme ja ne luovutetaan ainoastaan toimeksiannon saaneelle palveluntarjoajalle sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa.

 

Huomaa, että tämä teksti on käännetty jälkikäteen saksasta suomeksi. Ainoastaan saksalainen teksti on oikeudellisesti sitova. Tämän suomenkielisen tekstin tarkoituksena on pelkästään antaa tietoja.